Reguliere behandeling dikkedarmkanker

De behandeling van uitgezaaide darmkanker

Men spreekt van uitgezaaide dikkedarmkanker als buiten de darm afwijkende tumoren aantoonbaar zijn.  De uitzaaiing kan zich beperken tot de lokale lymfklieren (stadium III), maar er kan ook  uitzaaiing zijn naar de lever, de longen, het  buikvlies of een ander organen. Bij uitzaaiing (metastasering) op afstand  spreekt men van stadium IV.  Jaarlijks zijn er in Nederland meer dan 3000 patiënten die worden getroffen door dikkedarmkanker stadium IV. De omvang van de metastasering kan worden vastgelegd middels een CT scan.  In het kader van behandeling zal antwoord moeten worden gegeven op de vraag of een operatie voor verwijdering van het darmproces noodzakelijk is.  De chirurg zal niet bij alle patiënten een operatie voorstellen.  Alleen indien risico bestaat voor obstructie van de darmpassage zal een operatie worden uitgevoerd. Een operatieve ingreep van  levermetastasen kan worden overwogen indien slechts  een klein aantal metastasen in de lever aantoonbaar zijn.  Bij een groter aantal metastasen  in de lever is het advies te starten met de chemokuren. De meest effectieve behandeling wordt onderzocht in de  CAIRO5 studie: Onderzoek naar behandelingsstrategieën voor  patiënten met darmkanker met uitzaaiingen die beperkt zijn tot de lever, welke primair niet in aanmerking komen voor chirurgische behandeling. Indien de leveruitzaaiingen primair niet te verwijderen zijn, dan kan geprobeerd worden om met geneesmiddelen deze uitzaaiingen zodanig te verkleinen dat een operatie in tweede instantie toch mogelijk is. Er zijn meerdere behandelopties beschikbaar om een klein aantal kleine  metastasen uit de lever te verwijderen. Deze lokaal ablatieve (verwijder) behandelingen kunnen worden onderverdeeld in : thermale ablaties (wegbranden) zoals o.a. Radiofrequente ablatie  (RFA) of Microwave ablatie  en embolisatie met o.a. injectie van een chemische stof of een radioactieve stof (Yttrium-90).  Bij metastasering in meerdere organen wordt de voorkeur gegeven aan chemotherapie.

Mogelijkheden voor chemotherapie

Patiënten met dikkedarmkanker stadium III worden behandeld met capecitabine en oxaliplatin. In de nieuwe protocollen wordt volstaan met 3 kuren.  De 5-jaars overleving  van damkanker stadium III na 3 kuren bedraagt  70%.

Patiënten met dikkedarmkanker stadium IV worden behandeld met chemokuren met als doel  het ziekteproces tot staan te brengen en de afwijkingen te verkleinen.  Hoe  beter de respons des te langer is de levensverwachting. Voor behandeling met chemokuren zijn meerdere geneesmiddelen beschikbaar.  In de eerstelijn wordt vaak een combinatie van capecitabine (Xeloda), oxaliplatin en bevacizumab (Avastin)   ingezet. Met deze CAPOX-B behandeling wordt bij veel patiënten een goede respons bereikt na 6-8 kuren met een gemiddelde progressievrije overleving van  8.5 maanden. Bij het optreden van progressie wordt opnieuw gestart met CAPOX-B. Patiënten die na de eerste lijn geen positieve respons tonen worden behandeld met andere therapeutica zoals Irinotecan,  Cetuximab of Panitumumab. Alvorens deze behandeling te starten wordt onderzoek gedaan naar K-RAS en BRAF mutaties.  De 5-jaars overleving van darmkanker stadium IV bedraagt 5-10%.